Inwentaryzacja powykonawcza (geodezyjna)

Inwentaryzacja powykonawcza (geodezyjna) to zespół czynności pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji. Pomiary geodezyjne przeprowadza się po zakończeniu budowy w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Inwentaryzację przeprowadzić może jedynie firma geodezyjna, geodeta posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Dokumentacja powykonawcza najczęściej w postaci operatu geodezyjnego zawiera szkice lub mapy z przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej zawierające informacje o zgodności usytuowania budowli względem ich projektowanej lokalizacji.